Sunday, March 31, 2024

Woman Life Freedom March 8 مجموعه گزارشات هشت مارس روزجهانی زن - جنبش رهائی زن در راستای انقلاب زن زندگی آزادی - ازآلمان، بلژیک، نروژ ، انگلیس و سوئد

 ازآلمان، بلژیک، نروژ ، انگلیس و سوئد

این برنامه شامل:

 ارائه پیام سازمان رهائی زن توسط نسیم محمدی بمناسبت هشت مارس روز جهانی زن.

گزارش نسیم محمدی از تظاهرات هشت مارس در گوتنبرگ. (از دقیقه 8)

مصاحبه نسیم محمدی با نیایش تقی پور، رحمان، علی اکبر و توفیق محمدی بمناسبت هشت مارس روزجهانی زن (از دقیقه 9:33 )

برنامه رهائی زن با تم "زنان و معضل فقر و نابرابری" در اقدام مشترک تشکل های مستقل زنان شامل:

زنان کارگر- ارائه شده توسط شراره رضائی  (از دقیقه  21:46 )

زنانه شدن فقر – ارائه کننده نسیم محمدی  (از دقیقه  30:02 )

نابرابری جنسیتی – ارائه کننده گان نیایش تقی پور و ستاره ملکی تبار  (از دقیقه  32:04 )

نابرابری حقوقی – ارائه کننده مهوش رشیدی  (از دقیقه  33:38 )

ریشه های فقر و نابرابری – ارائه کننده مینو همتی  (از دقیقه  34:53 )

 

@@@@@@@@@

Friday, March 1, 2024

طالبان تهران و کابل در کابوس فرا رسیدن روز جهانی زن March 8 challenges Taliban of Tehran and Kabul

طالبان تهران و کابل در کابوس فرا رسیدن روز جهانی زن

March 8 challenges Taliban of Tehran and Kabul

 پانل فعالین رهائی زن از افغانستان و ایران 
مینو همتی، شراره رضائی، شریفه سحر و نسیم محمدی