Monday, May 25, 2015

گزارشات اول ماه مه از ایران و سایر نقاطقطعنامه سندیکای شرکت واحد در اول ماه مه امسال این گزارشات از برنامه رهائی زن و از طریق کانال یک بسوی ایران، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی پخش گردیدبا سپاس از شاهین کاظمی برای تهیه و ارسال این گزارش
این گزارشات از برنامه رهائی زن و از طریق کانال یک بسوی ایران، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی پخش گردیدبا سپاس از میثم باریک رو برای تهیه و ارسال این گزارش
این گزارشات از برنامه رهائی زن و از طریق کانال یک بسوی ایران، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی پخش گردید


با سپاس از بنیامین و همکارانش در تهیه و ارسال این ودیو
این گزارشات از برنامه رهائی زن و از طریق کانال یک بسوی ایران، خاورمیانه، اروپا و آمریکای شمالی پخش گردید