Saturday, October 19, 2013

معشیت خانوار کارگری در منگه رژیم اسلامی و بحران اقتصادیشمعشیت خانوار کارگری در منگه رژیم اسلامی و بحران اقتصادیش
دنباله سلسله مباحث کارگری با بهرنگ زندی از فعالین کارگری در
 مصاحبه مینوهمتی برنامه رهائی زن پخش از تلویوزیون کانال یک