Thursday, November 11, 2004

در قسمت سوم برنامه مينو همتي در مصاحبه با ناهيد رياضي بيننده گان را در جريان آخرين تلاشهاي کمپين نجات جان ژيلا و بختيار ايزدي قرار ميدهد


در قسمت سوم برنامه مينو همتي در مصاحبه با ناهيد رياضي بيننده گان را در جريان آخرين تلاشهاي کمپين نجات جان ژيلا و بختيار ايزدي قرار ميدهد Mino Hemati interviews Nahid Riaziبرنامه پنجشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۰۴

مينو همتي اين برنامه را با برشمردن اهداف برنامه تلويزيوني رهايي زن آغاز ميکندبرنامه پنجشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۰۴ مينو همتي اين برنامه را با برشمردن اهداف برنامه تلويزيوني رهايي زن آغاز ميکند Mino Hemati; introduces the Goal & Objectives of the Rahai Zan TV Show.

سپس در مصاحبه با مريم افراسيابپور بينندگان را در جريان کمپين اعتراض به سرکوب ان. جي. اوها قرار ميدهد.


سپس در مصاحبه با مريم افراسيابپور بينندگان را در جريان کمپين اعتراض به سرکوب ان. جي. اوها قرار ميدهد. Mino Hemati interview M. Afrasiabpourبرنامه پنجشنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۰۴«