Tuesday, October 24, 2023

گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی

  در برنامه رهائی زن از کانال یک ماهواره بتاریخ بیست و چهارم اکتبر بسوی ایران و جهان پخش گردید

روز شنبه ۳۰ سپتامبر ٢٠٢٣ پنل "دادخواهی نقطه پیوند جنبش‌ها" با ارائه بحث‌های زیر برگزار شد: 👈 دادخواهی نقطه پیوند جنبش‌ها ✍🏼 سما اوریاد، پژوهشگر مطالعات رسانه و جنسیت: کارسیاسی و فمینیستی مادران دادخواه: از خاوران تا قیام ژینا ✍🏼 فاطمه کریمی، فمینیست و پژوهشگر زنان کُرد: جنسیت و اتنیسته و مشارکت سیاسی زنان کُرد ✍🏼 جلال سعیدی، فعال کارگری و زندانی سیاسی دهه ۶۰: پیوند جنبش دادخواهی و جنبش کارگری 👈 بحث در کارگروه‌ها و جمعبندی عمومی


پنل نخست، نهمین گردهمایی سراسری، جمعه ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳تحت عنوان "دلالت‌های قیام ژینا" برگزار شد: ✍🏼 فائزه براهویی، فمینیست، فعال بلوچ: درهم تنیدگی ستم در بلوچستان ✍🏼 یاور خسروشاهی، کوییر اکتیویست: مبارزات نادیده شده در ایران ✍🏼 چنور مکی فعال سیاسی: نقش و جایگاه کارگران در مبارزات معاصر ✍🏼 سوما رستم پور، فمینیست و پژوهشگر کُرد: قیام ژینا در پرتو مناسبات طبقاتی- جنسیتی در مرکز - حاشیه


در مراسم افتتاحیه نهمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران، یوسف اردلان پیام جمعیت کردهای مقیم فرانسە را قرائت کرد:
***
گرامی‌باد خاطرە جانباختگان بدست حکومت دینی درایران از آغاز تاکنون؛
جمعیت کردهای مقیم فرانسە بر مبنای یاد آوری دوران سیاە سلطنت و نفی جمهوری اسلامی در تمامیت آن بیش از ٢٠سال است همراە با همراهان مدافع آزادی و رهائی بشر از قید نا برابری های اجتماعی، نابرابری های زن ومرد، ستم ملی و جنسیتی کە ریشە در استثمار و بهرە کشی انسان از انسان دارد، در حد توان خود بە افشای نقض حقوق انسانها در ایران و بویژە کردستان، کوشیدەاست.
حکومت دینی درایران از همان آغاز بقدرت رسیدن و شاید ماهها قبل از آن با سوزاندن حدود ٥٠٠نفر در سینما رکس آبادان (٢٨ مرداد١٣٥٧)جلادت و بدور بودن از ارزشهای انسانیش را بەنمایش گذاشت.
حوادث پس از نوروز خونین سنندج ١٣٥٨ آغاز آشکار اعمال خشونت در ترکمن صحرا در فروردین ١٣٥٨، خوزستان و بلوچستان طلایە نکبت‌بار این حکومت بود. در ٢٨ مرداد ١٣٥٨ کشتاری کە از پاوە با بە قتل رساندن دکتر رشوند در بیمارستان نوسود و کشتن معلمین نازنینی چون هرمز گرجی بیانی و بهمن عزتی در ٢٨ مرداد ٥٨و اعدام ١١ نفردرفرودگاە سنندج درسوم شهریور ١٣٥٨ و اعدامهای مریوان در٥ شهریور و قتل عام دهکدەهای قارنا و قەڵاتان ١١ شهریور ١٣٥٨نمونەهای چشم‌گیر این جنایات هستند ، تداوم این کشتارها کە سیر صعودی داشت اوجش را در تابستان ١٣٦٧ شاهدیم ، وادامە این نابکاریها را در قتل های زنجیرەای و سپس بی رحمیهای بی‌نمونە در بخاک و خون کشیدن جوانان معترض بەاین هیولای برخاستە از قرون وسطا را شاهد هستیم
در سە سال گذشتە ادبار کوید19 (ویروس تاجدار) وقفە بزرگی در فعالیت سازمانها و انجمنهای مدافع آزادی و برابری درخارج از کشور کە نیاز بە گردهمائیهای حضوری داشت بوجود آورد. و جمعیت ما هم مستثنی از این قاعدە نبود، با شرکت دراین گرد همآئی بارزش خوشحال هستیم کە بعنوان "جمعیت کردهای مقیم فرانسە" همراە شما عزیزان یاد و خاطرە تمام عزیزانی را کە حکومت اسلامی ایران بخاک و خون کشید را گرامی می‌داریم .

برقرارباد پیوند مبارزاتی، زنان،مردان، ملل تحت ستم دوش بدوش کارگران و زحمتکشان همە ملتها در ایران ژن ، ژیان، ئازادی - زن، زندگی، آزادی
"جمعیت کردهای مقیم فرانسە " برلین ٢٩ سپتامبر ٢٠٢٣

No comments:

Post a Comment